1- اهداء کمک های مالی ماهانه از جمله کمک های نقدی و دارویی .

2- اهداء بسته های مواد غذایی.

3- تامین لباس های مورد نیاز بیماران نیازمند.

4- تامین بخشی از لوازم مخصوص بیماران از جمله صندلی چرخ دار، عصا ، واکر ، تخت، تشک مواج و پمپرز.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس