1- بازدید و عیادت از بیماران در منزل و یا بیمارستانها توسط گروههای خودخویش مردمی.

2- بازدید و عیادت از وضعیت معیشتی بیماران در منزل به منظور رفع نیازهای ضروری آنان در حد امکان.

3- بررسی وضعیت فیزیکی و اقتصادی بیماران جهت معرفی به کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس