1- برگزاری اردوهای سیاحتی و تفریحی داخل و خارج از استان. 

2- برگزاری اردوهای زیارتی  داخل و خارج از استان. 

3- برگزاری اردوهای آموزشی داخل و خارج از شهر شیراز.

4- بازديد از اماکن تاريخي و ديدني شيراز.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس