یارب دل ما را به رحمت جان ده درد همه را به صابری درمان ده

این بنده نداند که چه می باید خواست داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده

بخوان، بیاد قله های سر به اوج - پرندگان دور پرواز و شاخساران جستجو گر نور

بخوان، بیاد دشتهای شقایق، بیاد لاله زارها، بیاد سرخی افقها، که رنگشان

به رنگ برکه های خون شهیدان بر خاکهای پاک ایران زمین است.

بخوان، بیاد ستمدیده ها، گرسنه ها، پابرهنه ها، زاغه نشین ها

بخوان، بیاد کشتزارهای خنک، باشد تا زیر باران ایمان در مقابل ظلم دوباره سبز شوند

بخوان، که میوه خواندن بصیرت است، هجرت است، شهادت است...

بصیرت است، هجرت است، شهادت است....